ඇමතුම් ABC අර්ධ සන්නායක

ABC Semiconductor

HK කාර්යාලය: 10/F SHING YIP IND BLDG, 19-21SHING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

Tel.: +852-81714232