සමඟ අමුත්තන් ගණනය මෙවලම්

විදුලි ඉංජිනේරු සහ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා ගණක යන්ත්ර